Sprawozdanie z kadencji.

dla polski

dla regionu

 

Dla Polski

 

 • 14 lat

Od 2005 r., dzięki Państwa zaufaniu, służę Polsce i Polakom pełniąc zaszczytne i ważne funkcje - Senatora Rzeczypospolitej Polskiej VI, VII, VIII i IX kadencji Senatu RP, w latach 2011–2015 Wicemarszałka Senatu RP, a od 2015 r. Marszałka Senatu RP.

 • Dobre stosunki z parlamentami innych krajów, instytucjami i organami Unii Europejskiej.

Spotykam się z przywódcami państw i szefami parlamentów. Dbam o dobre imię Polski, zabiegam o nasze interesy i należną Polsce pozycję. W czasie mijającej kadencji odbyłem wiele wyjazdów zagranicznych i setki spotkań w Polsce, gościłem prawie 300 delegacji zagranicznych w Senacie RP.

 • Dotrzymywanie obietnic.

Zgodnie z złożoną przeze mnie deklaracją, do Senatu RP powróciły zadania związane z opieką nad Polonią i Polakami za granicą. Troska o Polaków żyjących poza granicami jest jednym z moich uprawnień i priorytetów. Odwiedzam naszych rodaków, okazując wdzięczność za to, że pielęgnują wiarę, polską kulturę, tradycje narodowe i ojczysty język. Polska przeznacza na instytucje polskie poza granicami znaczne kwoty.

 • Kierowanie pracami Senatu RP.

Jednym z istotnych uprawnień Marszałka Senatu RP jest nadawanie biegu sprawom przedkładanym Senatowi RP, zwoływanie posiedzeń i nadzór nad pracami izby oraz komisji senackich. W mijającej kadencji odbyły się 82. posiedzenia Izby, rozpatrzono blisko 850 ustaw, wniesiono ponad 50 projektów ustaw do Sejmu, przyjęto ponad 90 uchwał okolicznościowych, zorganizowano niemalże 100 konferencji i seminariów, w tym również z mojej inicjatywy. Korzystając ze swoich kompetencji Marszałka Senatu, organizowałem pracę Senatu RP w taki sposób, by niezwłocznie procedować ważne dla Polski i Polaków ustawy, dotyczące takich kwestii jak: „500+”, wprowadzenie zakazu odbierania rodzicom ich dzieci ze względu na biedę, „13-stka+”, obniżenie wieku emerytalnego, darmowe leki na receptę dla seniorów - „Leki 75+”, „Mieszkanie+”, wzrost stawek za godzinę pracy, wzrost minimalnej płacy o 700 zł. To tylko niektóre z nich.

 • Wzmacnianie roli Senatu RP.

Staram się kreować wizerunek izby wyższej, jako miejsca merytorycznej rozmowy w procesie stanowienia prawa. W ostatnich 4 latach rola Senatu RP w dyskusji publicznej wzrosła. Senat RP wnosi istotne rozwiązania do procesu legislacyjnego w zakresie poprawiania prawa, inicjatyw ustawodawczych i uchwałodawczych. W czasie mijających czterech lat Senat RP złożył ponad 1800 poprawek do procedowanych ustaw.

 • Wspieranie dobrych zmian w Polsce.

Dobry kierunek zmian w Polsce, w których wprowadzaniu aktywnie współuczestniczył Senat RP w procesie stanowienia prawa, odzwierciedlają dane. Komisja Europejska podniosła prognozy wzrostu gospodarczego dla Polski na 2019 r. Jeśli się potwierdzą, Polska będzie drugą najszybciej rozwijającą się gospodarką w Unii Europejskiej. Polska została również uznana za drugi najatrakcyjniejszy na świecie kraj do inwestowania lub prowadzenia przedsiębiorstwa w rankingu „CEO World Magazine”. Najlepiej wypadliśmy pod względem polityki rządu, wykwalifikowania pracowników i otwartości na handel. Ratingi Polski wzrosły, co oznacza, że dobra sytuacja gospodarcza Polski i stan naszych finansów publicznych, zostały docenione.

 • Misja.

Jako Marszałek Senatu organizuje pracę Senatu tak, aby zachowując obowiązujące procedury, wspierać rząd Zjednoczonej Prawicy w skutecznej i sprawnej realizacji planu na rzecz zasobnej Polski w silnej Europie.

 

 

Dla regionu

 • 4 lata

Mijają 4 lata IX kadencji Senatu RP, podczas której pełniłem zaszczytną i ważną funkcję senatora Rzeczypospolitej Polskiej ziemi białobrzeskiej, grójeckiej, kozienickiej i przysuskiej. Przez ten czas współuczestniczyłem w realizacji wielu przedsięwzięć ważnych dla Polski i naszego regionu. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie dobra współpraca rządu Zjednoczonej Prawicy, parlamentu i Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ale również dobra współpraca z samorządowcami, przedstawicielami lokalnych instytucji i organizacji.
Wspierałem aktywnie samorządy powiatowe i gminne w podejmowaniu przez nie dobrych inicjatyw oraz w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych. Dzięki temu nasze małe Ojczyzny mogą się rozwijać, a jakość życia poprawia się.

 • Budowa dróg lokalnych

- W ciągu mijającej kadencji, współpracowałem z samorządowcami z mojego okręgu wyborczego w pozyskiwaniu zewnętrznych środków finansowych na budowę infrastruktury drogowej. Przykładem może być powiat grójecki, który wybudował 45 km dróg, przy dofinansowaniu sięgającym średnio 60% środków - pozyskanych między innymi z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Powołany w 2018 roku nowy mechanizm wsparcia dla jednostek samorządu terytorialnego, realizujących inwestycje na drogach samorządowych - nazwany Funduszem Dróg Samorządowych, to w tym roku ponad pół miliarda zł na inwestycje drogowe na terenie województwa mazowieckiego.
- Wspieram inicjatywę budowy mostu na Wiśle na terenie gminy Kozienice..
- Oczekiwany przez mieszkańców regionu radomskiego odcinek drogi ekspresowej S7, stanowiący obwodnicę Radomia, znacząco ułatwił podróżowanie i transport w regionie.

 • Służba zdrowia

- Popieram inicjatywy rozwijania podstawowej opieki zdrowotnej, także w mniejszych miejscowościach, jak np.: w gminie Potworów, gdzie w 2018 roku otwarty został nowoczesny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.
- Wspierałem Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą, poprzez starania o pozyskanie dwóch nowych karetek pogotowia, doposażenie nowych pracowni, czy zakup łóżek. Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu zostało wyposażone w nowe karetki, stworzony został kompleksowy Zakład Rehabilitacji, zakupiono urządzenia sterylizacyjne i przeprowadzono adaptację pomieszczeń na sterylizatornię. Szpital otrzymał zgodę na budowę Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z lądowiskiem dla helikopterów oraz dofinansowanie na ten cel z Ministerstwa Zdrowia.
- Skutecznie wspierałem inicjatywę utworzenia kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Technologiczno – Humanistycznym w Radomiu..

 • Sport

- Wspierałem gminy między innymi: Stara Błotnica, Nowe Miasto nad Pilicą, czy Odrzywół w pozyskaniu środków finansowych z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę sali gimnastycznej, czy na boiska wielofunkcyjnego wraz z zapleczem sportowym.
- Angażowałem się w starania o pozyskanie środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki na Otwarte Strefy Aktywności. Gminy: Odrzywół, Rusinów, Sieciechów, Stromiec, Stara Błotnica, Przysucha, Przytyk i Kozienice otrzymały takie dofinansowania..

 • Kultura

- Wspierałem projekt współprowadzenia Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także symbolicznego przekazania w roku stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości portretów Ignacego Jana Paderewskiego i jego małżonki Heleny.

 • Edukacja

- Od 7 lat organizuję skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych konkurs wiedzy historycznej o powojennym antykomunistycznym podziemiu niepodległościowym. Konkurs cieszy się dużym zainteresowaniem i dotychczas wzięło w nim udział około 400 uczniów.
- W 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości Kancelaria Senatu zorganizowała ogólnopolski konkurs plastyczny „Orzeł biały – nasza duma”, mający na celu popularyzację polskich symboli narodowych. W konkursie wzięło udział 40 szkół z powiatów białobrzeskiego, grójeckiego, kozienickiego i przysuskiego, które nadesłały łącznie 110 prac.
- Za pośrednictwem mojego biura senatorskiego włączam się w konkurs dla uczniów szkół podstawowych pt.: „List do Taty”, który jest cyklicznie organizowany przez Senacką Komisję Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej we współpracy z Fundacją Cyryla i Metodego. Celem akcji jest propagowanie dojrzałego i odpowiedzialnego ojcostwa.
- Przy współpracy Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego włączyłem się w organizacje lekcji o bezpieczeństwie ruchu drogowego skierowane do najmłodszych uczniów szkół podstawowych z miejscowości: Kozienice, Kruszew, Przysucha i Wyśmierzyce.

 • Bezpieczeństwo

- Zabiegam, by najbardziej potrzebujące jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych mogły otrzymywać nowe pojazdy ratowniczo – gaśnicze. OSP w Chynowie, Zalesiu, Starych Sieklukach, Pracach Małych pozyskały środki na nowe wozy lub wycofane ze struktur Państwowej Straży Pożarnej.
- Wspieram samorządy, które chcą przywrócić zlikwidowane przed 2015 rokiem posterunki policji, jak na przykład Gminę Przytyk, gdzie w 2017 roku przywrócono posterunek.
- W 2017 roku zostały utworzone Wojska Obrony Terytorialnej, których żołnierze są w gotowości do obrony naszego kraju, a zwłaszcza mieszkańców ze swojego najbliższego otoczenia. 61. batalion lekkiej piechoty stacjonujący w Grójcu i 62. batalion lekkiej piechoty stacjonujący w Radomiu, wchodzące w skład Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej im. rtm. Witolda Pileckiego, to ponad tysiąc osób „Zawsze gotowych i zawsze blisko”.
- Popierałem inicjatywę przywrócenia potencjału nowomiejskiego lotniska, które obecnie już służy podchorążym kształcącym się w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie. Realizacja tego przedsięwzięcia nie byłaby możliwa, gdyby nie decyzje Ministra Obrony Narodowej podjęte w 2016 roku.

Dziękuję wszystkim samorządowcom, przedstawicielom instytucji i organizacji za dobrą współpracę, za inicjatywę i oddanie lokalnym sprawom. Dziękuję ludziom dobrej woli, społecznikom, którzy aktywnie uczestniczą w życiu lokalnych społeczności i poświęcają się pracy na rzecz naszych małych Ojczyzn. Dziękuję za profesjonalizm i aktywne współdziałanie.