27. posiedzenie Senatu RP

l1eUwmOfZlOY5YVUlAimgl7492a6 października 2016 r. zarządzona została przerwa w 27. posiedzeniu Senatu RP do 20 października.

 

Na początku posiedzenia w środę senatorowie uczcili minutą ciszy pamięć zmarłego w tym miesiącu Michała Okły, senatora VI i VII kadencji.

 

Prezes Andrzej Rzepliński przedstawił informację o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2015 r. Wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz ogłosił przerwę w obradach i przesunął debatę nad tym punktem do 20 października.

 

W czwartek Izba odwołała Marka Chrzanowskiego ze składu Rady Polityki Pieniężnej. Wybrany przez Senat 13 stycznia br. na członka rady Chrzanowski złożył rezygnację ze stanowiska. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski 5 października br. przedstawił projekt uchwały w tej sprawie i skierował go do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych. Tego samego dnia odbyło się posiedzenie komisji, która pozytywnie zaopiniowała wniosek marszałka.

 

Oto ustawy uchwalone przez Senat:

 

Izba przyjęła z 42. poprawkami ustawę o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, której projekt przygotował rząd. Jej celem jest wprowadzenie jasnych zasad oraz procedur udzielania zamówień, w drodze umów koncesji na roboty budowlane lub usługi, zapewniających zgodność z obowiązującym w tym zakresie prawem Unii Europejskiej. Ustawa bowiem wprowadza do polskiego porządku prawnego przepisy tzw. dyrektywy koncesyjnej z 2014 r., mającej zapewnić przejrzyste i konkurencyjne zasady wyboru koncesjonariusza z jednoczesną gwarancją dopuszczalnej prawem unijnym elastyczności tego postępowania. Przez koncesje należy rozumieć takie umowy, w których wykonawca przyjmuje ryzyko ekonomiczne projektu. Koncesjonariusz nie otrzymuje wynagrodzenia od zamawiającego, ale prawo do eksploatacji obiektu budowlanego lub świadczenia usług objętych koncesją. Koncesjonariusz musi sam zapewnić sobie przychód. Ewentualne płatności od zamawiającego mogą mieć znaczenie dodatkowe. Dlatego procedury wyboru koncesjonariuszy są mniej sformalizowane niż w wypadku typowych zamówień publicznych, przy zachowaniu zasad uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców, proporcjonalności i przejrzystości. Ustawa ma ułatwić realizację projektów w formule partnerstwa publiczno-prywatnego w obszarach infrastruktury i usług strategicznych. Jej przepisy będą stosowane do umów, których wartość jest równa lub przekracza równowartość 30 tys. euro. Wejdzie ona w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Celem poprawek senackich jest m.in. uregulowanie kwestii koncesji in-house w ustawie koncesyjnej analogicznie do tego, jak to zrobił ustawodawca w Prawie Zamówień Publicznych. Wiele poprawek ma ponadto charakter doprecyzowujący.

 

Senatorowie uchwalili bez poprawek ustawę o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Był to rządowy l1eUwmOfZlOY5YVUlAimgl8369projekt. Celem nowelizacji jest dostosowanie prawa krajowego do regulacji unijnych związanych z transportem morskim płynnych olejów i tłuszczów. Nowelizacja dotyczy także wymagań higienicznych w odniesieniu do transportu morskiego cukru luzem. Zmiany mają charakter techniczny i porządkujący. Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Senat nie wprowadził poprawek do ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Administracji Publicznej oraz niektórych innych ustaw, wywodzącą się z projektu rządowego. Nowelizacja ma na celu nadanie Krajowej Szkole Administracji Publicznej imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Zmiana imienia nastąpi z dniem wejścia w życie ustawy, tj. po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

 

Bez poprawek przyjęta została ustawa o zmianie ustawy o Agencji Mienia Wojskowego. Był to projekt rządowy. Nowelizacja przewiduje odstąpienie od konkursów przy zatrudnianiu na kierownicze stanowiska w AMW - prezesa AMW będzie powoływał premier na wniosek ministra obrony narodowej, a jego zastępców - minister obrony narodowej. Z kolei prezes agencji będzie powoływał i odwoływał dyrektorów oddziałów regionalnych agencji i ich zastępców oraz osoby na stanowiska kierownicze w biurze prezesa agencji. W nowelizacji określono też zasady i tryb gospodarowania mieniem Skarbu Państwa przekazanym agencji na podstawie decyzji danego ministra. Szef MON będzie miał możliwość zawierania umów z AMW na świadczenie usług nie tylko na rzecz ministra, ale także na rzecz jednostek organizacyjnych mu podległych lub przez niego nadzorowanych. Zmiany obejmują także kompetencje rady nadzorczej AMW. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Także bez poprawek uchwalono ustawę o ratyfikacji przyjętego w Paryżu 12 grudnia 2015 r. Porozumienia paryskiego do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzonej w Nowym Jorku 19 maja 1992 r. Był to rządowy projekt. Senat wyraził zgodę na ratyfikację przez Prezydenta RP tego porozumienia. Ustanawia ono wielostronne zasady ochrony klimatu po 2020 r. Jego celem jest zapewnienie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych dzięki globalnemu i solidarnemu wysiłkowi wszystkich państw. Transformacja w kierunku niskoemisyjnej gospodarki ma zmierzać – w długiej perspektywie – do rozwoju gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy, szczególnie w małych i średnich przedsiębiorstwach. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Źródło/Foto: Senat RP