Głęboko wierzę, że nie zawiodłem Państwa zaufania i dobrze wykonywałem swoje obowiązki.

Szanowni Państwo

Kończy się druga kadencja sprawowania przeze mnie zaszczytnej funkcji senatora RP. Przez cały ten czas starłem się godnie wykonywać swój mandat. Aktywnie angażowałem się również w sprawy naszego regionu i czuję się zobowiązany wobec Państwa do przedstawienia sprawozdania ze swojej działalności.

1. W posiedzeniach Senatu RP uczestniczyłem 162 razy. Byłem obecny podczas 114 posiedzeń Komisji Zdrowia, 117 posiedzeń Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz podczas obrad 27 Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą.

 

2. W trakcie pełnionych dyżurów spotkałem się z setkami mieszkańców, którym w miarę swoich możliwości zawsze pomagałem.

 

3. Przez 6 lat sprawowania funkcji skierowałem do Marszałka Senatu RP ponad 80 oświadczeń, także w najważniejszych sprawach dotyczących naszego regionu i jego mieszkańców, m.in. linii kolejowej nr 8, trasy S7, obwodnicy Radomia, spraw służby zdrowia, miasteczka filmowego w Nowym Mieście.

 

4. Osobiście odbyłem wiele spotkań w ministerstwach i urzędach opowiadając się w interesie powiatów byłego województwa radomskiego i ich mieszkańców.

 

5. Sprzeciwiałem się wykreśleniu z listy projektów kluczowych inwestycji miasteczka filmowego w Nowym Mieście nad Pilicą, która została zagwarantowane przez rząd Jarosława Kaczyńskiego, a wykreślona przez obecną minister rozwoju regionalnego.

 

6. Oponowałem przeciwko decyzji rządu o wykreśleniu z listy projektów kluczowych budowy zapory na rzece Pilica.

 

7. Domagałem się zwiększenia nakładów finansowych dla urzędów pracy i wspierania walki z bezrobociem, które jest jednym z najważniejszych problemów naszego regionu.

 

8. Interweniowałem w sprawie nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej, które zostały odebrane szpitalom m.in. w Nowym Mieście nad Pilicą i Warce.

 

9. Wspierałem postulaty pracowników Sanepidu (Grójec, Białobrzegi, Lipsko) dotyczące wzrostu wynagrodzeń.

 

10. Byłem jednym ze współorganizatorów i inicjowałem wystawy w Senacie RP poświęcone osobom Bł. O.H. Koźmińskiego oraz Kazimierza Pułaskiego.

 

11. Współpracuję z wieloma samorządami. Niejednokrotnie oferowałem gotowość pomocy wójtom, burmistrzom i starostom w rozwiązywaniu lokalnych problemów. Zajmowałem się m.in problemem „janosikowego" oraz trudnej sytuacji finansowej województwa mazowieckiego. Wystosowałem również oświadczenie w sprawie nierównego traktowania poszczególnych regionów oraz dysproporcji w rozwoju poszczególnych gmin i przekazywania funduszy unijnych.

 

12. Dzięki wspólnej akcji udało się zapobiec prywatyzacji Lasów Państwowych.

 

13. Bardzo mocno wspierałem inicjatywę obywatelską sprzeciwiającą się prywatyzacji LOTOSU. Udało się zebrać wymaganą liczbę podpisów i 4 sierpnia 2011 r. zostały one złożone u Marszałka Sejmu.

 

14. Udzielałem się w akcji zbierania podpisów pod inicjatywą obywatelską postulującą wprowadzenie większych ulgi dla studentów na przejazdy PKS i PKP.

 

15. Występowałem w obronie interesów uczącej się młodzieży, apelując o wzrost nakładów na szkolnictwo wyższe.

 

16. Skierowałem oświadczenie do ministrów w sprawie obniżenia akcyzy na benzynę bezołowiową.

 

17. Sprzeciwiałem się wycofaniu z refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne z Funduszu Pracy dla młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.

 

18. Występowałem w obronie zakładów budżetowych i jednostek pomocniczych. Chodziło o 90 tysięcy pracowników, którym rząd nie gwarantował miejsc pracy.

 

19. Przeciwstawiałem się zmianom organizacyjnym i zamykaniu mniejszych placówek Poczty Polskiej, a co za tym idzie zwalnianiu pracowników.

 

20. Przeciwstawiałem się próbom zniesienia stażu podyplomowego dla lekarzy.

 

21. Zajmowałem się sprawą koszyka świadczeń gwarantowanych.

 

22. Przeciwstawiałem się decyzji wojewody dotyczącej likwidacji oddziału onkologicznego oraz chirurgicznego Radomskiego Szpitala Specjalistycznego. W poprzedniej kadencji, wspólnie ze śp. ministrem profesorem Religą i wojewodą Sasinem, uczestniczyłem w negocjacjach z lekarzami radomskiego szpitala.

 

23. Interweniowałem u Minister Zdrowia w sprawie uwzględnienia postulatów pracowników polskiej służby krwi. Chodziło o utworzenie czterech regionalnych centrów krwi oraz wyższe wynagrodzenia dla pracowników.

 

24. Wyjaśniałem wątpliwości wobec projektów ustaw i innych aktów prawnych, które nie uwzględniały zmian zwiększających dostęp do zawodu lekarza. Chodziło o Lekarski Egzamin Państwowy oraz Państwowy Egzamin Specjalizacyjny, nieścisłości w pytaniach i niejednoznaczność odpowiedzi, które stwarzały wiele trudności.

 

25. Składałem oświadczenie w obronie interesów Okręgowych Izb Pielęgniarek. Dotyczyło to przygotowanego przez ministerstwo projektu zmian, zakładającego likwidację dwudziestu dziewięciu okręgowych izb i dostosowanie ich struktur do podziału administracyjnego kraju.

26. Zainteresowałem się brakiem gwarancji przedłużenia umowy najmu pawilonu nr 10 Instytutu Matki i Dziecka, w którym znajdują się: Klinika Położnictwa i Ginekologii oraz Oddział Neonatologii Kliniki Patologii Noworodka.

 

27. Występowałem w obronie dzieci chorych na hemofilię.

 

28. Pytałem o posiedzenia Rady ds. Zwalczania Chorób Nowotworowych, która według mnie nie funkcjonowała zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. Z regulaminu rady wynika, iż powinna ona spotykać się na posiedzeniach nie rzadziej niż raz na kwartał, a protokoły z posiedzeń powinny być publikowane na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia.

 

29. Zajmowałem się sprawą zmiany w zasadach kontraktowania świadczeń pozaszpitalnych z zakresu ratownictwa medycznego.

 

30. Występowałem w obronie rodzin zastępczych i niekorzystnych zapisów proponowanej przez ministerstwo ustawy.

 

31. Zajmowałem się sprawą eksmisji Głównej Biblioteki Lekarskiej.

 

32. Apelowałem o uwzględnienie treści tzw. warstwy elektronicznej dowodów osobistych przy ustalaniu postulatu, odnoszącego się do bezpieczeństwa zdrowotnego. Uważam, że wśród danych zapisywanych elektronicznie w dowodzie osobistym powinny znaleźć się informacje niezbędne do ratowania życia i zdrowia obywateli, takie jak grupa krwi. Powinny znaleźć się tam też informacje o chorobach pacjenta, które mogły mieć znaczenie w trakcie ewentualnej akcji ratowniczej.

 

33. Podjąłem sprawę zwiększenia bezpieczeństwa rowerzystów i motorowerzystów w celu ograniczenia liczby wypadków z ich udziałem, a także wydzielenia ścieżek rowerowych.

 

34. Wspierałem władze Radomia oraz kierowałem oświadczenie do ministra finansów w sprawie nie wykreślania z listy projektów kluczowych budowy Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów w Radomiu.

 

35. Prosiłem o wsparcie finansowe z Ministerstwa Infrastruktury dla inwestycji budowy obwodnicy południowej Radomia.

 

36. Apelowałem w obronie Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Radomiu. Na wybudowanie nowoczesnych obiektów w Radomiu spełniających wymogi CPR wydatkowano wielomilionowe kwoty ze środków publicznych.

 

37. Protestowałem przeciwko pominięciu Radomia w Eksperckim Projekcie Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. W zakresie wielu kategorii, które były brane pod uwagę, sytuacja Radomia jest znacznie trudniejsza niż w regionach włączonych do projektu.

 

38. Domagałem się terminowej realizacji trasy kolejowej nr 8 na linii Radom - Warszawa. Wielokrotne obietnice, zmiany terminów, w trakcie kampanii wyborczej minister Grabarczyk podawał terminy.

 

39. Zajmowałem się sprawą lotniska w Radomiu, a dokładniej zgodą na dokonanie darowizny terenu o powierzchni 24 ha, na którym ma powstać wyłącznie cywilna infrastruktura, co umożliwi skuteczne uruchomienie cywilnej działalności lotniczej w Radomiu.

 

40. Sprzeciwiałem się decyzji o likwidacji Izby Skarbowej Oddziału w Radomiu i zwalnianiu pracowników, którym postawiono ultimatum: zwolnienie albo dojeżdżanie do pracy w Warszawie.

 

41. Podejmowałem sprawę Sądu Rejonowego w Szydłowcu. Wystąpiłem w obronie placówki przed zmianami organizacyjnymi, które jej zagrażały.

 

42. Interweniowałem w ministerstwie w sprawie nowych zamówień na broń dla Fabryki Borni „Łucznik".

 

43. Interweniowałem również w sprawie krzyża na Krakowskim Przedmieściu i zachowania funkcjonariuszy BOR-u, którzy naruszyli nietykalność cielesną parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości podczas obchodów I rocznicy katastrofy smoleńskiej.

 

44. W imieniu części senackiej Klubu Parlamentarnego PiS wielokrotnie domagałem się włączenia do porządku obrad Senatu RP punktu dotyczącego prac nad wyjaśnianiem przyczyn katastrofy smoleńskiej.

 

Jako lekarz chirurg, wieloletni dyrektor szpitala w Nowym Mieście nad Pilicą, szczególnie dużo uwagi poświęcam sprawom służby zdrowia. W powiecie grójeckim udzielałem się w Społecznym Komitecie Obrony Szpitala. Zebraliśmy tysiące podpisów, uzyskaliśmy poparcie samorządów gminnych i udało się! Zapobiegliśmy niekorzystnemu przekształceniu szpitala!

 

Obecnie bardzo mocno angażuję się w zbieranie podpisów pod referendum w sprawie komercjalizacji i prywatyzacji służby zdrowia. Cała akcja, którą wspierają także moje koleżanki i koledzy z Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość, cieszy się dużym poparciem społecznym. Zachęcam wszystkich Państwa do włączenia się w tą ważną inicjatywę i podpisania się pod wnioskiem o referendum! Druk dostępny na mojej stronie internetowej .

 

Jestem przekonany, że przez minione sześć lat sprawowania funkcji senatora RP nie zawiodłem zaufania, którym mnie Państwo obdarzyliście i dobrze wykonywałem swoje obowiązki.