21. posiedzenie Senatu RP

l1eUwmOfZlOY5YVUlAimg 086724 czerwca 2016 r. zakończył się drugi dzień 21. posiedzenia Senatu. Izba powołała dwóch członków Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz przyjęła ustawę o Radzie Mediów Narodowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Senat wznowi obrady 29 czerwca o godz. 11.00, aby rozpatrzyć ustawę o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta. Planuje się, że porządek obrad zostanie uzupełniony o ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

 

W piątek Senat powołał prof. dr hab. Wojciecha Polaka i prof. dr hab. Tadeusza Wojciecha Wolszę na członków Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Według nowelizacji ustawy o IPN, która weszła w życie 16 czerwca br., dotychczasowa Rada Instytutu zostaje zastąpiona przez Kolegium. W związku z tym na Senacie spoczywa obowiązek powołania jego dwóch członków. Prof. dr hab. Wojciech Polak i prof. dr hab. Tadeusz Wojciech Wolsza zostali zgłoszeni przez senatorów Prawa i Sprawiedliwości. Kontrkandydatami byli prof. dr hab. Antoni Dudek i Andrzej Kołodziej, których zgłosiła grupa senatorów Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska.

 

Izba przyjęła bez poprawek ustawę o Radzie Mediów Narodowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, wywodzącą się z projektu poselskiego. Zakłada ona powstanie oraz określa zadania, kompetencje i organizację Rady Mediów Narodowych, a także zasady i tryb powoływania jej członków. Rada będzie dokonywać czynności prawnych dotyczących ustroju i składu osobowego jednostek publicznej radiofonii i telewizji oraz Polskiej Agencji Prasowej. Będzie ona powoływać członków zarządów i rad nadzorczych TVP i Polskiego Radia. Rady programowe tych spółek będą działać w dotychczasowym składzie do czasu powołania nowych. Rada będzie mogła odwołać swego przewodniczącego. W skład rady wejdzie pięciu członków, powoływanych na sześcioletnią kadencję. Członkostwa w Radzie nie będzie można łączyć z pełnieniem funkcji w organie l1eUwmOfZlOY5YVUlAimg 0913bwładzy wykonawczej, członkostwem w organie jednostki samorządu terytorialnego, zatrudnieniem w administracji rządowej lub samorządowej, zatrudnieniem w Kancelarii Prezydenta RP, członkostwem w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji lub zatrudnieniem w jej biurze. Ponadto członkiem Rady nie może być osoba posiadająca udziały albo akcje spółki lub w inny sposób uczestnicząca w podmiocie będącym dostawcą usługi medialnej lub producentem radiowym lub telewizyjnym. Ustawa gwarantuje klubom opozycyjnym udział w pracach tego gremium: trzech członków Rady ma powoływać większość sejmowa, a pozostałe dwie osoby powoływać ma prezydent spośród kandydatów przedstawionych przez kluby parlamentarne lub poselskie tworzone przez ugrupowania, których przedstawiciele nie są członkami rządu. Prezydent ma wyznaczyć klubom opozycyjnym 14-dniowy termin na zgłaszanie kandydatów do Rady, nie później niż 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy. Rada ma do 31 marca każdego roku przedstawiać Sejmowi, Senatowi, prezydentowi, premierowi, Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji oraz - do informacji publicznej - pisemną informację o działalności w poprzednim roku. Członkowie Rady są zobligowani do składania marszałkowi Sejmu oświadczeń majątkowych. Debata nad ustawą zajęła w czwartek sześć godzin. Ma ona wejść w życie po upływie siedmiu dni od dnia ogłoszenia (z wyjątkiem jednego artykułu).

 

Na początku 21. posiedzenia marszałek Senatu Stanisław Karczewski poinformował senatorów, że marszałek Sejmu Marek Kuchciński powołał 23 bm. minister Ewę Polkowską, dotychczasowego Szefa Kancelarii Senatu, na stanowisko wiceprezesa Najwyższej Izby Kontroli. Marszałek w imieniu swoim i wszystkich senatorów podziękował minister Polkowskiej za 25 lat pracy w Kancelarii Senatu, za jej wieloletnią służbę dla dobra i prestiżu Izby. Wręczył on minister Ewie Polkowskiej odznaczenie „25 lat dla Senatu RP", ustanowione w 2014 r. Marszałek Senatu poinformował, że nowym Szefem Kancelarii Senatu został Jakub Kowalski, dotychczasowy dyrektor Gabinetu Marszałka Senatu.

 

Następnie Izba uczciła minutą ciszy pamięć zmarłej niedawno senator III kadencji Elżbiety Solskiej.

 

Źródło/Foto: Senat RP