32. posiedzenie Senatu RP

32. posiedzenie Senatu RP rozpoczęło się 13 grudnia br. Senatorowie obradują przez sześć dni. W piątek została ogłoszona przerwa do 20 grudnia.

 

Blokiem głosowań zakończył się wieczorem 13 grudnia 2016 r. pierwszy dzień 32. posiedzenia Senatu. Senatorowie bez poprawek przyjęli 6 ustaw, do jednej wprowadzili poprawki. Izba przyjęła ponadto projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym i ustawy - Prawo o ruchu drogowym i podjęła uchwałę o jego wniesieniu do Sejmu. Senat w tym dniu wprowadził też zmiany do swojego Regulaminu i podjął uchwałę w 25. rocznicę zakończenia działalności Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie.

 

Na początku posiedzenia senatorowie minutą ciszy uczcili pamięć zmarłego niedawno Jana Mincewicza, znanego polskiego polityka na Litwie, posła na litewski Sejm, wicemera rejonu wileńskiego, orędownika polskiej oświaty i kultury.

 

Izba bez poprawek przyjęła ustawę o zmianie ustawy o pomocy społecznej. Był to rządowy projekt. Nowelizacja zakłada możliwość udzielenia stałego zasiłku osobie całkowicie niezdolnej do pracy bądź też legitymującej się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, nie mającej środków do utrzymania, począwszy od miesiąca, w którym złożony został wniosek. Zmiana ta jest wynikiem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 6 października 2015 r., który zakwestionował zgodność z konstytucją przepisu, na podstawie którego taki zasiłek przyznawany był dopiero od momentu zgłoszenia do ośrodka pomocy społecznej pełnej dokumentacji wraz z orzeczeniem o niepełnosprawności. Ustawa pozwala też przyznać z urzędu zasiłek okresowy w czasie oczekiwania na wydanie orzeczenia. Kwota stałego zasiłku nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

 

Senatorowie nie wprowadzili poprawek do ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, której projekt przygotował rząd. Nowelizacja podwyższa najniższą kwotę świadczenia emerytalno-rentowego do 1 tys. zł oraz zmienia zasady waloryzacji świadczeń w roku 2017. Najniższe emerytury, renty rodzinne i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy zostaną podniesione z 882,56 zł do 1 tys. zł, czyli o 117,44 zł. Renty socjalne zostaną podniesione z 741,35 zł do 840 zł, czyli o 98,65 zł. Najniższe renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy wzrosną z 676,75 zł do 750 zł, czyli o 73,25 zł. Wszystkie emerytury i renty z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wypłacane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz tzw. świadczenia mundurowe, zostaną podniesione o 0,73 proc. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 marca 2017 r. z wyjątkami.

 

Bez poprawek Senat przyjął ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Był to projekt rządowy. Głównym celem nowelizacji jest zapewnienie ciągłości funkcjonowania powszechnego systemu opieki zdrowotnej dla rolników i członków ich rodzin oraz domowników po 31 grudnia br. Wraz z końcem roku traci moc ustawa o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za lata 2012-2016, w związku z czym Narodowy Fundusz Zdrowia nie mógłby otrzymywać składek z tego tytułu. Nowelizacja kładzie kres uregulowaniom przejściowym i wprowadza na stałedo systemu prawnego - do ustawy właściwej w tej materii - uregulowania obejmujące ubezpieczenie zdrowotne rolników. Wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie zdrowotne będzie ustalana na dotychczasowych zasadach. Ustawa ma wejść w życie od 1 stycznia 2017 r.

 

Senatorowie bez poprawek uchwalili ustawę o wyposażeniu morskim, której projekt opracował rząd. Ustawa dostosowuje polskie prawo do przepisów unijnych. Określa ona zasady przeprowadzania oceny zgodności wyposażenia morskiego oraz obowiązki jego producentów, wskazuje zasady i tryb autoryzacji jednostek oceniających zgodność wyposażenia morskiego, a ponadto reguluje sposób notyfikacji tych jednostek oraz reguły funkcjonowania systemu nadzoru rynku nad wyposażeniem morskim. Dotychczasowa odpowiedzialność karna ma zostać zastąpiona karami administracyjnymi nakładanymi na podmiot gospodarczy w drodze decyzji – do maksymalnej wysokości 100 tys. zł. Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, zastępując dotychczas obowiązującą ustawę z 20 kwietnia 2004 r. o wyposażeniu morskim.

 

Izba nie wprowadziła poprawek do ustawy o zmianie ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz niektórych innych ustaw, wywodzącą się z projektu rządowego. Nowelizacja ma na celu pozyskanie pełnej informacji o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, w tym także o nabyciu lub objęciu przez nich udziałów, akcji lub ogółu praw i obowiązków w spółkach będących właścicielami lub wieczystymi użytkownikami nieruchomości położonych w Polsce. Ponadto ustawa rozszerza katalog podmiotów zobowiązanych do przesyłania informacji podlegających ujawnieniu w rejestrze prowadzonym przez ministra spraw wewnętrznych. Do tej pory takie informacje przesyłali notariusze i sądy, a na mocy ustawy również organy administracji publicznej będą musiały przesyłać do MSWiA ostateczne decyzje administracyjne, na podstawie, których cudzoziemiec nabył nieruchomość. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. z jednym wyjątkiem.

 

Senatorowie wnieśli 14 poprawek, głównie redakcyjnych i dostosowujących, do ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. Był to rządowy projekt. Nowelizacja, będąca elementem pakietu „100 zmian dla firm", zmienia 18 ustaw, w zakresie m.in. prawo budowlane, prawo pracy, ustawę o swobodzie działalności gospodarczej, prawo finansowe, prawo dotyczące dozoru technicznego czy prawo ochrony środowiska. Zmniejsza ona obowiązki administracyjne przedsiębiorców. Umożliwia złożenie skargi do sądu na przewlekłość kontroli oraz zakazuje przeprowadzania ponownej kontroli w tej samej sprawie przez ten sam organ. Przedsiębiorcy, którzy nie wystąpili o interpretację indywidualną przepisów, nie będą narażeni na kary, jeżeli stosowali się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej. Firmy zatrudniające poniżej 50 pracowników będą zwolnione z ustalania regulaminu wynagradzania, regulaminu pracy i tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – obecnie z obowiązków tych są zwolnione firmy zatrudniające do 19 osób. Ustawa wydłuża z siedmiu do 21 dni termin na wniesienie przez pracownika odwołania do sądu pracy od wypowiedzenia umowy o pracę. Również do 21 dni (z 14) wydłużono termin na złożenie odwołania od rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia oraz termin na żądanie nawiązania umowy o pracę. Ustawa podnosi – z 1,2 do 2 mln euro – roczny limit przychodów netto, od którego powstaje obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych. Wzrośnie też– ze 150 do 250 tys. euro – maksymalny próg przychodów uprawniający do korzystania z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Nowelizacja zawiera też szereg zmian w prawie budowlanym – m.in. zwalniających niektóre roboty z pozwolenia na budowę lub zgłoszenia. Ustawa wchodzi w życie 1 stycznia 2017 r. z wyjątkami. Wniesione poprawki mają charakter redakcyjny i dostosowują ją do innych aktów prawnych.

 

Izba bez poprawek uchwaliła ustawę o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw. Był to poselski projekt. Nowelizacja tworzy nowy strumień dotacji, tzw. projakościowej, przeznaczony na dofinansowanie uczelni publicznych, w których studia I stopnia lub jednolite magisterskie rozpoczęły osoby z najlepszymi wynikami z egzaminu maturalnego (100 proc. punktów) oraz laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub międzynarodowych. Pieniądze na dofinansowanie uczelni mają pochodzić m.in. ze środków przeznaczanych dotąd na Krajowe Naukowe Ośrodki Wiodące (KNOW), nowela zakłada bowiem rezygnację z nadawania statusu KNOW, czyli statusu jednostki o największym potencjale naukowym w kraju. Ponadto ustawa przewiduje likwidację Komisji do spraw Pożyczek i Kredytów Studenckich, co ma usprawnić m.in. proces umarzania kredytów studenckich. Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

 

Senatorowie przyjęli projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym i ustawy - Prawo o ruchu drogowym i podjęli uchwałę o wniesieniu tego projektu do Sejmu. Projekt przygotowała senacka Komisja Infrastruktury. Zmienia on zasady obliczania akcyzy na samochody. Projektowana ustawa ma spowodować zwiększenie dostępu obywateli do pojazdów oferowanych na rynkach europejskich oraz ograniczyć nieuczciwe praktyki związane z zaniżaniem wartości sprowadzanych samochodów w celu niższego opodatkowania, manipulowaniem kategorią pojazdu (rejestrowanie samochodów osobowych jako ciężarowych), czy też rejestrowaniem luksusowych aut zagranicą, gdzie opodatkowanie przy pierwszej rejestracji jest dużo mniejsze.

 

Izba podjęła uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu Senatu, przygotowanej przez Komisję Regulaminową, Etyki i Spraw Senatorskich. Projekt dostosowuje Regulamin Senatu do zmian, jakie wprowadziła ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko przez wskazanie trybu udzielania tej informacji w odniesieniu do Senatu. Ponadto projekt odnosi się do uregulowań ustawy o Radzie Mediów Narodowych, które wskazują Senat jako organ, któremu Rada przedstawia corocznie do 31 marca informacje o swojej działalności.

 

Senatorowie podjęli też uchwałę w 25. rocznicę zakończenia działalności Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie, wniesiony przez senatora Jana Żaryna. W projekcie przypomina się, że prezydent Władysław Raczkiewicz powołał 9 grudnia 1939 r. „na czas trwania wyjątkowych okoliczności, wywołanych wojną, Radę Narodową, jako organ doradczy Prezydenta Rzeczypospolitej i Rządu". Rada rozwiązała się dopiero po przeprowadzeniu w Polsce w pełni wolnych i demokratycznych wyborów, czyli wraz z rozpoczęciem w listopadzie 1991 r. I kadencji Sejmu i II kadencji Senatu. Zdaniem senatorów, jej ostatnia sesja w dniu 8 grudnia 1991 r. stanowiła symboliczne zamknięcie dziejów powojennej emigracji niepodległościowej.

 

14 grudnia 2016 r. wieczorem zakończył się drugi dzień 32. sześciodniowego posiedzenia Senatu. Porządek obrad został uzupełniony o ustawę – Przepisy wprowadzające ustawę o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz ustawę o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

 

Senat 16 grudnia 2016 r. nad ranem zakończył debatę nad ustawami reformującymi system oświaty w Polsce. Wcześniej tego dnia senatorowie bez poprawek przyjęli ustawę - Przepisy wprowadzające ustawy: o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz ustawę o statusie sędziów TK.

 

Izba ponadto wprowadziła trzy poprawki do nowelizacji ustawy o nasiennictwie oraz ustawy o ochronie roślin, podjęła także dwie uchwały okolicznościowe - w 35. rocznicę tragicznych wydarzeń na „Wujku", - w 46. rocznicę krwawej masakry robotników w Szczecinie i na Wybrzeżu.

 

Senat nie wprowadził poprawek do ustawy - Przepisy wprowadzające ustawy: o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz o statusie sędziów TK. Był to projekt poselski. Ustawa ma zapewnić spójność i przejrzystość oraz właściwe wdrożenie tych aktów prawnych. Przepisy wprowadzające przewidują utratę mocy ustawy z 22 lipca 2016 r. o Trybunale Konstytucyjnym. W odniesieniu do postępowania przed TK Przepisy w przewidują, że sprawy wszczęte i niezakończone przed wejściem w życie ustawy o organizacji i trybie postępowania przed TK będą prowadzone na zasadach w niej określonych, a czynności procesowe dokonane przed jej wejściem w życie pozostaną w mocy. Ponadto w sytuacji, gdy nie uda się skutecznie wybrać kandydatów na stanowisko prezesa TK lub powołać go w określonym czasie, zadania te wykonywałby tymczasowo sędzia pełniący obowiązki prezesa TK. Ma go wybierać prezydent, spośród sędziów Trybunału o najdłuższym stażu pracy w sądownictwie powszechnym lub w administracji państwowej szczebla centralnego na stanowiskach związanych ze stosowaniem prawa. Obie ustawy wejdą w życie 14 dni po opublikowaniu w Dzienniku Ustaw Przepisów wprowadzających z wyjątkami. W przypadku ustawy o organizacji i trybie postępowania przed TK przepisy określające organy wewnętrzne TK oraz kompetencje Zgromadzenia Ogólnego Sędziów TK wejdą w życie następnego dnia po ogłoszeniu Przepisów wprowadzających. Przepisy dotyczące nowych jednostek organizacyjnych Trybunału wejdą w życie 1 stycznia 2018 r. , co umożliwi przeprowadzenie likwidacji Biura TK oraz utworzenie Kancelarii TK oraz Biura Służby Prawnej. Zlikwidowane ma być stanowisko szefa Biura TK. Stosunki pracy z pracownikami wygasną 31 grudnia 2017 r., jeśli do 30 września 2017 r. nie zostaną im zaproponowane nowe warunki pracy i płacy, albo jeśli przed 15 grudnia 2017 r. odmówią oni przyjęcia nowych warunków. Następnego dnia po ogłoszeniu Przepisów wprowadzających wejdzie w życie kilka przepisów ustawy o statusie sędziów TK, co ma umożliwić określenie podstawy wynagrodzenia sędziów TK oraz uposażenia sędziów TK w stanie spoczynku, a także zapewnić sędziom TK objęcie urzędu, gdyż przepisy te wskazują początek urzędowania. Na zaproszenie marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego w debacie uczestniczył prezes TK Andrzej Rzepliński.

 

Senatorowie przyjęli z 3. poprawkami ustawę o zmianie ustawy o nasiennictwie oraz ustawy o ochronie roślin, powstałą na bazie projektu rządowego. Nowelizacja dostosowuje polskie przepisy do trzech dyrektyw unijnych związanych z nasiennictwem i roślinami sadowniczymi. Umożliwia ona wpisywanie do krajowego rejestru odmian gatunków, które nie są objęte przepisami unijnymi, a są tradycyjnie uprawiane w Polsce, a przez to są ważne pod względem gospodarczym lub z uwagi na konieczność zachowania bioróżnorodności roślin. Nowelizacja wprowadza zmiany dotyczące etykietowania, plombowania i pakowania materiału rozmnożeniowego roślin sadowniczych, definicji materiału siewnego oraz materiału szkółkarskiego oraz przepisów w zakresie rejestracji dostawców i odmian. Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2017 r. Jedna z poprawek senackich upoważnia rząd do wydania rozporządzenia zakazującego obrotu materiałem siewnym określonych odmian, "kierując się ich nieprzydatnością do uprawy w warunkach klimatyczno-glebowych Rzeczypospolitej Polskiej lub koniecznością uniknięcia zagrożeń zdrowia ludzi, zwierząt, roślin oraz dla środowiska".

 

Izba podjęła uchwałę w 35. rocznicę tragicznych wydarzeń na „Wujku", przygotowaną przez grupę senatorów. W uchwale Izba uznaje, że sprawcy stanu wojennego i osoby odpowiedzialne za pacyfikację kopalni „Wujek" i za śmierć dziewięciu górników okryli się „wieczną hańbą". Oddając cześć zamordowanym 16 grudnia 1981 r. w kopalni „Wujek", Senat „składa hołd wszystkim niezłomnym, którzy prowadzili działalność opozycyjną, organizowali pomoc pokrzywdzonym i po dziś dzień czczą pamięć o bohaterskich górnikach, którzy przelali krew za wolną Polskę i demokratyczny ład".

 

Senatorowie przyjęli uchwałę w 46. rocznicę krwawej masakry robotników w Szczecinie i na Wybrzeżu, opracowaną przez grupę senatorów. Uchwała przypomina masakrę ludności na ulicach Szczecina, Gdańska i Gdyni w dniach 15 - 17 grudnia 1970 r. Przeciwko bezbronnym ludziom władza wysłała milicję i wojsko, czołgi i karabiny. Zginęło 42 demonstrantów, a ponad tysiąc zostało rannych. „Senat RP składa hołd bohaterom i ofiarom tamtych wydarzeń, które stały się inspiracją i podwaliną do podpisania porozumień sierpniowych 1980 roku i utworzenia NSZZ Solidarność" – napisali m.in. senatorowie.

 

Senat rozpatrzył trzy ustawy ratyfikacyjne, których projekty przygotował rząd. Pierwsza to ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Dowództwem Naczelnego Sojuszniczego Dowódcy Transformacji i Naczelnym Dowództwem Sojuszniczych Sił w Europie uzupełniającej Protokół dotyczący statusu międzynarodowych dowództw wojskowych ustanowionych na podstawie Traktatu Północnoatlantyckiego, podpisanej w Warszawie dnia 9 lipca 2016 r. Umowa dotyczy uregulowania funkcjonowania międzynarodowych dowództw wojskowych lub organizacji o statusie międzynarodowych dowództw wojskowych NATO, zarówno istniejących, jak i tworzonych w przyszłości na terytorium Polski. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Druga to ustawa o ratyfikacji Protokołu o zmianie Umowy o rozliczeniach wielostronnych w rublach transferowych i o utworzeniu Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej z dnia 22 października 1963 r., ze zmianami wprowadzonymi Protokołami z dnia 18 grudnia 1970 r. i 23 listopada 1977 r., a także Statutu tego Banku, ze zmianami wprowadzonymi Protokołami z dnia 18 grudnia 1970 r. i 23 listopada 1977 r., sporządzonego w Moskwie dnia 18 grudnia 1990 r. Wprowadzone protokołem zmiany obejmują m.in.: kwestię zastąpienia rubli transferowych przez ECU; zmianę nazwy umowy z 1963 r. na „Porozumienie o utworzeniu i działalności Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej"; zmianę niektórych celów działalności MBWG z w związku z przemianami politycznymi i gospodarczymi w większości krajów członkowskich banku. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Trzecia to ustawa o ratyfikacji Protokołu o zmianie Porozumienia o utworzeniu i działalności Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej z dnia 22 października 1963 r., ze zmianami wprowadzonymi Protokołami z dnia 18 grudnia 1970 r., 23 listopada 1977 r. i 18 grudnia 1990 r., oraz Statutu Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej, ze zmianami wprowadzonymi Protokołami z dnia 18 grudnia 1970 r., 23 listopada 1977 r. i 18 grudnia 1990 r. sporządzonego w Warszawie dnia 25 listopada 2014 r. Wprowadzone protokołem zmiany dotyczą m.in.: wprowadzenia do Statutu Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej euro w miejsce ECU; odzwierciedlenia zmian niektórych krajów członkowskich lub ich nazw. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Bez poprawek została przyjęta ustawa o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw. Był to rządowy projekt. Nowelizacja powierza tej formacji zadania związane z ochroną budynków Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Prokuratury Krajowej. O zakresie tych zadań zdecyduje minister sprawiedliwości, będący zwierzchnikiem Służby Więziennej. Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

 

Także bez poprawek przyjęto ustawę o ustanowieniu „Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017-2020", której projekt przygotował rząd. Jej celem jest poprawa bezpieczeństwa zakładów karnych i aresztów śledczych przez ich doposażenie w odpowiedni sprzęt oraz poprawa warunków pełnienia służby przez funkcjonariuszy i pracowników cywilnych SW. Łącznie na program modernizacji Służby Więziennej w latach 2017-2020 ma zostać przeznaczone 1,5 mld zł. Wdrożenie programu ma na celu stworzenie dla Służby Więziennej optymalnych warunków do realizacji jej zadań ustawowych oraz istotną poprawę sprawności i skuteczności jej działania. Elementem programu jest też wzrost wydatków na uposażenia funkcjonariuszy, średnio o 253 zł. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Izba nie wprowadziła poprawek do ustawy o ustanowieniu „Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020". Był to projekt rządowy. Wprowadzenie tego Programu ma na celu poprawę skuteczności i sprawności działania służb mundurowych i stworzenie warunków sprzyjających realizacji ich ustawowych zadań przez modernizację infrastruktury, sprzętu i wyposażenia. Wzmocniony ma być także motywacyjny system uposażeń funkcjonariuszy oraz zwiększona konkurencyjność wynagrodzeń pracowników cywilnych formacji. Ogólna kwota wydatków na realizację Programu wyniesie 9 186 697 tys. zł. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

 

Senatorowie nie wprowadzili też poprawek do ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości. Był to rządowy projekt. Nowelizacja dostosowuje polskie prawo do przepisów unijnych. Wprowadza ona sprawozdawczość związaną ze społeczną odpowiedzialnością biznesu (tzw. CSR) dla niektórych firm. Nowelizacja wprowadza obowiązek ujawniania przez duże jednostki oraz grupy kapitałowe w sprawozdaniu z działalności (w formie oświadczenia) lub w odrębnym sprawozdaniu ważnych informacji niefinansowych dotyczących kwestii: środowiskowych; spraw społecznych i pracowniczych; poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji i łapownictwu. Sprawozdanie będzie musiało zawierać też krótki opis modelu biznesowego jednostki, opis polityki prowadzonej w danym zakresie, jej rezultatów oraz ryzyk i sposobu zarządzania ryzykami w kwestiach niefinansowych, a także przedstawienie niefinansowych kluczowych wskaźników efektywności związanych z daną działalnością. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Bez poprawek senatorowie przyjęli ustawę – Prawo oświatowe oraz przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, wywodzące się z projektów poselskiego i rządowego. Wprowadzają one nowy ustrój szkolny oraz modyfikują organizację szkół i placówek oświatowych. Zlikwidowane zostaną gimnazja, a nauka w szkołach podstawowych, liceach i technikach będzie wydłużona. Wprowadzanie zmian rozpocznie się od roku szkolnego września 2017 r. Nowy system, oprócz 8-letniej szkoły podstawowej i 4-letniego liceum, obejmie też: 5-letnie technikum, 3-letnią branżową szkołę I stopnia, 3-letnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy, 2-letnią branżową szkołę II stopnia i szkołę policealną. Uczniowie kończący klasę VI szkoły podstawowej w roku szkolnym 2017/2018 będą podlegać promocji do klasy VII. Tym samym rozpocznie się wygaszanie gimnazjów. Ustawa - Prawo oświatowe wchodzi w życie w terminie i na zasadach określonych w ustawie Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.

 

Senat przyjął bez poprawek ustawę o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw. Był to rządowy projekt. Ustawa ma na celu zmniejszenie tzw. „szarej strefy" w grach hazardowych, zwłaszcza na automatach i w internecie. Ma ona doprowadzić do zwiększenia udziału w rynku legalnych przedsiębiorstw m.in. przez wprowadzenie możliwości blokowania dostępu do nielegalnych stron internetowych oraz utrudnienie wykonywania płatności na rzecz podmiotów oferujących nielegalne gry hazardowe w internecie. Nowelizacja ma się też przyczynić się do większej ochrony graczy, w tym nieletnich, przed negatywnymi skutkami hazardu i zwiększyć wpływy podatkowe z legalnego hazardu. Ustawa rozszerza katalog gier, które mogą być oferowane w internecie – będą to praktycznie wszystkie gry hazardowe. Prowadzenie działalności w zakresie gier liczbowych, loterii pieniężnych, gry telebingo oraz gier na automatach poza kasynem gry będzie objęte monopolem państwa. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. z wyjątkami.

 

Bez poprawek senatorowie uchwalili ustawę o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, której projekt przygotował rząd. Celem ustawy jest utworzenie Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej jako wysoko wyspecjalizowanego instytucjonalnego pełnomocnika ochrony praw i interesów Rzeczpospolitej Polskiej, w tym Skarbu Państwa oraz mienia państwowego nienależącego do Skarbu Państwa, w szczególności w postępowaniach przed sądami, trybunałami i innymi organami jurysdykcyjnymi. Prokuratoria będzie też opracowywała dla premiera stanowiska dotyczące projektów czynności prawnych, aktów normatywnych, a także orzeczeń sądowych zapadających w sprawach dotyczących Polski. Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2017 r. z wyjątkiem kilku artykułów.

 

Izba przyjęła z 7. poprawkami ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym, której projekt przygotował rząd. Ustawa określa zasady zarządzania mieniem państwowym w związku z likwidacją urzędu ministra skarbu państwa. Wskazuje ona, który organ administracji będzie gospodarować poszczególnymi składnikami mienia państwowego oraz będzie uprawniony w zakresie wykonywania uprawnień właścicielskich w stosunku do spółek. Rolę koordynatora polityki właścicielskiej przejmie premier. Na mocy ustawy powstanie Rada do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych - jako ciało doradcze premiera.

 

Z 16. poprawkami przyjęta została też ustawa - Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Był to projekt rządowy. Ustawa określa termin wejścia w życie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym na 1 stycznia 2017 r. oraz zawiera przepisy zmieniające, uchylające, dostosowujące w związku z likwidacją Ministerstwa Skarbu Państwa i zmianą zasad zarządzania mieniem należącym do Skarbu Państwa.

 

Senatorowie nie wprowadzili poprawek do ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2016 oraz ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016, których projekty opracował rząd. Nowelizacja budżetu upoważnia ministra finansów do utworzenia rezerwy celowej na zakup dóbr kultury, w tym zabytków, oraz praw do dóbr kultury, o szczególnym znaczeniu dla państwa polskiego i dziedzictwa kulturowego. Agencja Rezerw Materiałowych otrzyma dotację celową na realizację zadań związanych z rezerwami strategicznymi. Utworzona zostanie też rezerwa celowa dla Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorstw. Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

 

Źródło/Foto: Senat RP